Aktualizacja dla Apache Tomcat

Aktualizacja dla Apache Tomcat

ProduktApache Tomcat 10.x < 10.0.0-M5Apache Tomcat 9.x < 9.0.35Apache Tomcat 8.x < 8.5.55Apache Tomcat 7.x < 7.0.104 Numer CVE CVE-2020-9484 Krytyczność 9.8 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Opis Atakujący mogą wykorzystać tę podatność...