ProduktApache Tomcat 10.x < 10.0.0-M5
Apache Tomcat 9.x < 9.0.35
Apache Tomcat 8.x < 8.5.55
Apache Tomcat 7.x < 7.0.104
Numer CVE CVE-2020-9484
Krytyczność 9.8 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Atakujący mogą wykorzystać tę podatność gdy wszystkie poniższe warunki są spełnione:
1. Serwer jest skonfigurowany do korzystania z PersistenceManager z FileStore
2. PersistenceManager jest skonfigurowany z sessionAttributeValueClassNameFilter = “null” (wartość domyślna, chyba że używany jest SecurityManager)
3. Atakujący może kontrolować zawartość i nazwę plików na serwerze
4. Atakujący zna ścieżkę pliku do miejsca przechowywania używanego przez FileStore do pliku, nad którym ma kontrolę.
Linkhttps://www.csa.gov.sg/singcert/alerts/al-2020-015