ProduktVMware vCenter Server
Numer CVE CVE-2020-3952
Krytyczność 10 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Opis Luka umożliwia ujawnienie poufnych informacji poprzez błąd w kontroli dostępu w usłudze VMware Directory Service (vmdir).
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0006.html