Nowe podatności w produktach SIEMENS

Nowe podatności w produktach SIEMENS

ProduktLOGO!8 BM (incl. SIPLUS variants), wszystkie wersjeNumer CVE CVE-2020-7589 Krytyczność 9.4 / 10 Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L Opis Atakujący z dostępem sieciowym do portu 135/tcp może wykorzystać tę podatność aby wpłynąć na poufność,...